o/ Gorzów Wlkp. tel.: +48 95 711 78 11
o/ Szczecin. tel.: +48 91 351 03 44
o/ Zielona Góra. tel.: +48 68 422 84 22

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SALONSAMOCHODÓWUŻYWANYCH.PL

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gezet Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS 0000147647, zwana dalej: "Administratorem". Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Dariusza Stępkowskiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kancelaria-js.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani/Panu informacji handlowych spółek z Grupy Gezet, na podstawie uprzednio przez Panią/Pana wyrażonej zgody
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usługi internetowego serwisu informacyjnego oraz prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usługi będzie niemożliwa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 6. Administrator nie planuje może przekazać Pani/Pana dane innym podmiotom.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. W oparciu o Pani/ Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

SPRZEDAJ NAM SWOJE AUTO!

Skupujemy samochody za gotówkę. Przyjmujemy także pojazdy na zasadach komisowych.

WYCEŃ SWOJE AUTO